หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด

รายการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด จำนวน 12 บทเรียน ดังนี้

รายงานการวิจัยแนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการหน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Guideline for service quality development of NRRU-Ethics in Nakhon Ratchasima Rajabhat University
เฉลี่ย 0.00
หมวดหมู่ : งานวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและสังเคราะห์การรับรู้คุณภาพการให้บริการ 2) ศึกษาการรับรู้คุณภาพการให้บริการ และ 3) ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานที่น าไปสู่การพัฒนา คุณภาพการให้บริการ ประชากรคือ ผู้ใช้บริการหน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มเป้าหมายเลือกแบบ เฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) และทราบจ านวนที่แน่นอน คือ 36 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เชิงคุณภาพ (Qualitative research) แบบวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary research) น ามาสังเคราะห์ เนื้อหา เก็บรวบรวมข้อมูลในระดับทุติยภูมิ (Secondary data) ด้วยกระบวนการวิเคราะห์เนื้อหา เพื่อตอบค าถามการวิจัย และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) คือ แบบสอบถาม SEVQUAL เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ หาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ได้เท่ากับ 0.92 ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของ Cronbach ได้เท่ากับ 0.93 เก็บรวบรวมข้อมูลผ่านช่องทาง ออนไลน์ (Online) แบบ E-mail เว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ต และ QrCode ได้รับกลับมาจ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 97.22 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน น าเสนอข้อมูลแบบบรรยายและพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้คุณภาพการให้บริการ โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับสูง และการวิเคราะห์เนื้อหา รายด้านและรายข้อตามค่าเฉลี่ย พบว่า ด้านความมั่นใจ (X=4.30) คือ การสร้างความเชื่อมั่นและปลอดภัย ในการใช้บริการ ( X=4.02) ด้านการตอบสนอง ( X=4.09) คือ คือ มีระบบการให้บริการที่รวดเร็ว (X=3.74) ด้านความเอาใจใส่ (X=4.00) คือ โอกาสในการรับทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ขององค์กร/ หน่วยงาน (X=3.40) ด้านความเชื่อถือได้ (X=3.86) คือ การมีจ านวนเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการให้บริการ (X=3.14) และ ด้านความมีตัวตน ( X=3.71) เอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับการบริการ ( X=3.51) จึงควรก าหนดแนวทางการพัฒนางานบริการควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรผู้ให้บริการ การจัดหาบุคลากร ให้เพียงพอ การใช้สื่อและวิทยาการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดหาสถานที่และสิ่งแวดล้อม ที่เหมาะสมต่อการให้บริการ

กอบแก้ว บุญกลาง

กอบแก้ว บุญกลาง

ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator)

รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมจริยธรรมตามแนวจิตตปัญญาศึกษา

-
เฉลี่ย 0.00
หมวดหมู่ : การศึกษา

กอบแก้ว บุญกลาง

กอบแก้ว บุญกลาง

ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator)

การสื่อสารเพื่อการพัฒนาสังคม

-
เฉลี่ย 0.00
หมวดหมู่ : สังคมศาสตร์

กอบแก้ว บุญกลาง

กอบแก้ว บุญกลาง

ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator)

เอกสารประกอบการศึกษารายวิชา609203ชนบทศึกษาทางการแพทย์ 3

-
เฉลี่ย 0.00
หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

กอบแก้ว บุญกลาง

กอบแก้ว บุญกลาง

ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator)

โคราชศึกษา : Khorat Studies

Khorat Studies
เฉลี่ย 0.00
หมวดหมู่ : ทั่วไป
เจ้าของผลงาน : ผู้ช่วยศาสตราจาร์รัตนา รุจิรากุล

กอบแก้ว บุญกลาง

กอบแก้ว บุญกลาง

ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator)

การพัฒนา Hybrid Mobile Application ด้วย IONIC Framework

Hybrid Mobile Application by using IONIC Framework
เฉลี่ย 0.00
หมวดหมู่ : การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ในหนังสือเล่มนี้ ได้กล่าวถึงขั้นตอนในการพัฒนาแอปพลิเคชันในรูปแบบของไฮบริดจ์ ซึ่งเป็นการใช้พื้นฐานและต่อยอดองค์ความรู้ของนักพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อให้ได้ผลงานที่รองรับการใช้งานของผู้ใช้ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง ซึ่งเนื้อหาที่บรรยายไว้ในหนังสือเล่มนี้ประกอบไปด้วย พื้นฐาน Ionic Framework การเตรียมเครื่องมือสำหรับพัฒนาแอปพลิเคชัน พื้นฐาน Angular, TypeScript และ Sass การติดตั้งและพื้นฐานการใช้งาน Ionic Framework การเรียกใช้งานส่วนประสานงานกับผู้ใช้ การสร้างเพจใหม่และการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างเพจ การจัดการข้อมูลภายในแอปพลิเคชัน การเชื่อมโยงข้อมูล JSON จาก Web APIs การเปิด Web API โดยใช้ Slim Framework การจัดการข้อมูลภายในอุปกรณ์ด้วย Ionic Storage การจัดการฐานข้อมูล SQLite และพื้นฐานการส่งออกแอปพลิเคชันและการเตรียมไฟล์ก่อนการอัปโหลดขึ้นสโตร์ ซึ่งเป็นเนื้อหาที่จะเป็นพื้นฐานให้ผู้พัฒนาได้ศึกษาและพัฒนาแอปพลิเคชันในชั้นสูงต่อไป

MrWichan Thumthong

MrWichan Thumthong

นักเขียนโปรแกรม (Programmer)

การพัฒนาสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตด้วย HTML 5 และ CSS 3

Internet Information development by using HTML5 and CSS3
เฉลี่ย 0.00
หมวดหมู่ : การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เรียนรู้เกี่ยวกับ ความรู้พื้นฐานอินเทอร์เน็ต ความรู้พื้นฐานการพัฒนาเว็บไซต์ พื้นฐานการออกแบบและมัลติมีเดียสำหรับเว็บไซต์ พื้นฐานการพัฒนาเว็บเพจด้วยภาษาเอชทีเอ็มแอล การตกแต่งเว็บเพจด้วยซีเอสเอส การจัดการข้อความ การจัดการรูปภาพและมัลติมีเดีย การตกแต่งอิลิเมนต์ด้วยซีเอสเอส การจัดการตาราง เนวิเกชันและการลิงค์เชื่อมโยง ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดเป็นความรู้พื้นฐานที่นักศึกษาควรรู้ และศึกษาเพื่อใช้ประโยชน์ในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เป็นของตนเอง เช่น เว็บไซต์ส่วนตัว เว็บไซต์หน่วยงานองค์กร เว็บไซต์ขายสินค้าบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นต้น

MrWichan Thumthong

MrWichan Thumthong

นักเขียนโปรแกรม (Programmer)