COU1 : การพัฒนาสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตด้วย HTML 5 และ CSS 3

Internet Information development by using HTML5 and CSS3
เฉลี่ย 0.00
เรียนรู้เกี่ยวกับ ความรู้พื้นฐานอินเทอร์เน็ต ความรู้พื้นฐานการพัฒนาเว็บไซต์ พื้นฐานการออกแบบและมัลติมีเดียสำหรับเว็บไซต์ พื้นฐานการพัฒนาเว็บเพจด้วยภาษาเอชทีเอ็มแอล การตกแต่งเว็บเพจด้วยซีเอสเอส การจัดการข้อความ การจัดการรูปภาพและมัลติมีเดีย การตกแต่งอิลิเมนต์ด้วยซีเอสเอส การจัดการตาราง เนวิเกชันและการลิงค์เชื่อมโยง ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดเป็นความรู้พื้นฐานที่นักศึกษาควรรู้ และศึกษาเพื่อใช้ประโยชน์ในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เป็นของตนเอง เช่น เว็บไซต์ส่วนตัว เว็บไซต์หน่วยงานองค์กร เว็บไซต์ขายสินค้าบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นต้น


MrWichan Thumthong

MrWichan Thumthong

นักเขียนโปรแกรม (Programmer)

สถิติการเข้าชมสื่อการเรียนรู้