COU102 : 000126 รายวิชาสร้างคน สร้างสังคม

Man and Society Creation
เฉลี่ย 0.00
หมวดหมู่ : ทั่วไป (General)

ผู้สอน อาจารย์ชมชนก ธนาวีราภรณ์ ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาตนเองจากการเรียนรู้วิธีใช้เครื่องมือวิเคราะห์ตนเอง เพื่อตระหนักและกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่หลากหลายศาสตร์ มาพัฒนาจุดอ่อนและจุดแข็งของตนเอง รวมทั้งพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เป็นแนวทางปฏิบัติไปสู่การพัฒนาตนเองและสังคมกอบแก้ว บุญกลาง

กอบแก้ว บุญกลาง

ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator)

สถิติการเข้าชมสื่อการเรียนรู้

ข้อมูลบทเรียนออนไลน์

เพิ่มบทเรียน : 2023-08-15 06:32:10
แก้ไขล่าสุด : 2023-08-15 06:32:10
ผู้บรรยาย : กอบแก้ว บุญกลาง
จำนวนสมาชิกที่เข้าเรียน : 0 คน


รูปแบบบทเรียน : แบบสาธารณะ
การเข้าใช้งาน : เข้าใช้งานได้ทันที
รูปแบบการเรียนรู้ : เรียนรู้แบบเดี่ยว
การเปิดใช้งาน : เปิดการใช้งานบทเรียน


กอบแก้ว บุญกลาง

กอบแก้ว บุญกลาง

ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator)