COU112 : 004119 รายวิชาการจัดการชีวิต

Living Management
เฉลี่ย 0.00
หมวดหมู่ : ทั่วไป (General)

ผู้สอน อาจารย์นพดล เพิ่มสมบูรณ์ ออกแบบชีวิตและการจัดการชีวิตตนเองด้วยการกำหนดเป้าหมายชีวิตและการทำงาน การจัดการตนเองภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง การมีบุคลิกภาพและทักษะทางสังคมในการทำงาน ที่ดีงาม สามารถจัดการความขัดแย้ง สร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวกับบุคคลรอบข้าง ตลอดจนการใช้ชีวิต อย่างมีความสุขบนพื้นฐานแห่งความพอเพียงกอบแก้ว บุญกลาง

กอบแก้ว บุญกลาง

ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator)

สถิติการเข้าชมสื่อการเรียนรู้

ข้อมูลบทเรียนออนไลน์

เพิ่มบทเรียน : 2023-08-16 05:22:03
แก้ไขล่าสุด : 2023-08-16 05:22:03
ผู้บรรยาย : กอบแก้ว บุญกลาง
จำนวนสมาชิกที่เข้าเรียน : 0 คน


รูปแบบบทเรียน : แบบสาธารณะ
การเข้าใช้งาน : เข้าใช้งานได้ทันที
รูปแบบการเรียนรู้ : เรียนรู้แบบเดี่ยว
การเปิดใช้งาน : เปิดการใช้งานบทเรียน


กอบแก้ว บุญกลาง

กอบแก้ว บุญกลาง

ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator)