COU116 : 002315 รายวิชารู้เท่าทันกลโกง

Discovering Frauds and Scams
เฉลี่ย 0.00
หมวดหมู่ : ทั่วไป (General)

รูปแบบการใช้ชีวิตในปัจจุบันมีความหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้บุคคลบางกลุ่มฉกฉวยโอกาสในการแสวงหาผลประโยชน์ การสร้างข่าวปลอมหรือการนำเสนอข้อมูลที่บิดเบือน การเรียนรู้ถึงกลโกง การคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในสังคมหรืออาชญากรรมออนไลน์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามพัฒนาการของสังคม เราต้องเรียนรู้การเอาตัวรอดจากการแสวงหาประโยชน์และเท่าทันต่อกลโกงที่เกิดขึ้นเพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิของตนและเรียกร้องสิทธิของตนเองภายใต้กรอบ ที่ถูกต้องตามกฎหมายกอบแก้ว บุญกลาง

กอบแก้ว บุญกลาง

ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator)

สถิติการเข้าชมสื่อการเรียนรู้

ข้อมูลบทเรียนออนไลน์

เพิ่มบทเรียน : 2023-08-16 05:38:23
แก้ไขล่าสุด : 2023-08-16 05:38:23
ผู้บรรยาย : กอบแก้ว บุญกลาง
จำนวนสมาชิกที่เข้าเรียน : 0 คน


รูปแบบบทเรียน : แบบสาธารณะ
การเข้าใช้งาน : เข้าใช้งานได้ทันที
รูปแบบการเรียนรู้ : เรียนรู้แบบเดี่ยว
การเปิดใช้งาน : เปิดการใช้งานบทเรียน


กอบแก้ว บุญกลาง

กอบแก้ว บุญกลาง

ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator)