COU40 : รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมจริยธรรมตามแนวจิตตปัญญาศึกษา

-
เฉลี่ย 0.00
หมวดหมู่ : การศึกษา (Education)

คำสำคัญ รูปแบบการเรียนการสอน จริยธรรม จิตตปัญญาศึกษากอบแก้ว บุญกลาง

กอบแก้ว บุญกลาง

ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator)

สถิติการเข้าชมสื่อการเรียนรู้