COU42 : รายงานการวิจัยแนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการหน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Guideline for service quality development of NRRU-Ethics in Nakhon Ratchasima Rajabhat University
เฉลี่ย 0.00
หมวดหมู่ : งานวิจัย (Research)
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและสังเคราะห์การรับรู้คุณภาพการให้บริการ 2) ศึกษาการรับรู้คุณภาพการให้บริการ และ 3) ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานที่น าไปสู่การพัฒนา คุณภาพการให้บริการ ประชากรคือ ผู้ใช้บริการหน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มเป้าหมายเลือกแบบ เฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) และทราบจ านวนที่แน่นอน คือ 36 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เชิงคุณภาพ (Qualitative research) แบบวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary research) น ามาสังเคราะห์ เนื้อหา เก็บรวบรวมข้อมูลในระดับทุติยภูมิ (Secondary data) ด้วยกระบวนการวิเคราะห์เนื้อหา เพื่อตอบค าถามการวิจัย และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) คือ แบบสอบถาม SEVQUAL เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ หาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ได้เท่ากับ 0.92 ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของ Cronbach ได้เท่ากับ 0.93 เก็บรวบรวมข้อมูลผ่านช่องทาง ออนไลน์ (Online) แบบ E-mail เว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ต และ QrCode ได้รับกลับมาจ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 97.22 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน น าเสนอข้อมูลแบบบรรยายและพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้คุณภาพการให้บริการ โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับสูง และการวิเคราะห์เนื้อหา รายด้านและรายข้อตามค่าเฉลี่ย พบว่า ด้านความมั่นใจ (X=4.30) คือ การสร้างความเชื่อมั่นและปลอดภัย ในการใช้บริการ ( X=4.02) ด้านการตอบสนอง ( X=4.09) คือ คือ มีระบบการให้บริการที่รวดเร็ว (X=3.74) ด้านความเอาใจใส่ (X=4.00) คือ โอกาสในการรับทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ขององค์กร/ หน่วยงาน (X=3.40) ด้านความเชื่อถือได้ (X=3.86) คือ การมีจ านวนเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการให้บริการ (X=3.14) และ ด้านความมีตัวตน ( X=3.71) เอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับการบริการ ( X=3.51) จึงควรก าหนดแนวทางการพัฒนางานบริการควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรผู้ให้บริการ การจัดหาบุคลากร ให้เพียงพอ การใช้สื่อและวิทยาการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดหาสถานที่และสิ่งแวดล้อม ที่เหมาะสมต่อการให้บริการ

คำสำคัญ แนวทางการพัฒนา การให้บริการหน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ การวิจัยในมนุษย์กอบแก้ว บุญกลาง

กอบแก้ว บุญกลาง

ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator)

สถิติการเข้าชมสื่อการเรียนรู้