COU66 : การศึกษาอัตลักษณ์และภูมิปัญญาการปลูกสร้างเรือนโคราช : กรณีศึกษา บ้านโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

The Study of identity and wisdom of Korat House: Case study of Khok Krachai village, Khonburi distract, Nakhon Ratchasima Province
เฉลี่ย 0.00
หมวดหมู่ : งานวิจัย (Research)


สถิติการเข้าชมสื่อการเรียนรู้