COU67 : การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ตามแนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน 2560

Development of Application Program on Mobile Device to Evaluate A Risk of Type 2 Diabetes Mellitus According to the Clinical Practice Guideline for Diabetes 2017
เฉลี่ย 0.00
หมวดหมู่ : งานวิจัย (Research)


สถิติการเข้าชมสื่อการเรียนรู้