COU70 : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อการนำเข้า ส่งออก ในรายวิชาการจัดการการนำเข้า ส่งออก ด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบ Active Learning

The Development of Learning Achievement on Product Design for Import-Export in Course of Import-Export with Active Learning Model
เฉลี่ย 0.00
หมวดหมู่ : งานวิจัย (Research)


สถิติการเข้าชมสื่อการเรียนรู้