COU74 : ออกแบบและพัฒนาเครื่องสีข้าวขนาดเล็กในชุมชนให้สามารถสีข้าวเม่าได้

Design and development of the small rice mill machinery in the country to make pouned unripe rice
เฉลี่ย 0.00
หมวดหมู่ : งานวิจัย (Research)


สถิติการเข้าชมสื่อการเรียนรู้