COU84 : การส่งเสริมสมรรถนะในด้านการใช้ฐานข้อมูลแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินจากทรัพยากรน้ำผ่านแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนสำหรับเกษตรกรไทยยุค 4.0

Promoting Competency in Utilizing Database Map Land Use from Water Resources through Application on Smartphone for Smart Farmers 4.0
เฉลี่ย 0.00
หมวดหมู่ : งานวิจัย (Research)


สถิติการเข้าชมสื่อการเรียนรู้