รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ เรื่องคอมพิวเตอร์น่ารู้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

-
เฉลี่ย 0.00
หมวดหมู่ : พื้นฐานคอมพิวเตอร์ (Basic of Computer)

หน่วยที่ 1 รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ เรื่องคอมพิวเตอร์น่ารู้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Open Close
มีเนื้อหาการเรียนรู้ทั้งหมด 4 เนื้อหา ดังนี้
1.
คำนำ มีผู้เข้าอ่าน (207)
2.
ส่วนหน้า มีผู้เข้าอ่าน (237)
3.
บทคัดย่อ มีผู้เข้าอ่าน (218)
4.
เนื้อหา มีผู้เข้าอ่าน (224)