บทเรียนออนไลน์ทั้งหมด

รายการบทเรียนออนไลน์ทั้งหมด จำนวน 19 บทเรียน ดังนี้

002315 รายวิชารู้เท่าทันกลโกง

(Discovering Frauds and Scams)
เฉลี่ย 0.00
ประเภท : วีดีโอการสอน
หมวดหมู่ : ทั่วไป

กอบแก้ว บุญกลาง

กอบแก้ว บุญกลาง

ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator)

404111 รายวิชาเคมีสำหรับครู 1

(Chemistry for Teacher I)
เฉลี่ย 0.00
ประเภท : วีดีโอการสอน
หมวดหมู่ : ทั่วไป

กอบแก้ว บุญกลาง

กอบแก้ว บุญกลาง

ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator)

403303 รายวิชาสถิติทางชีววิทยา

(Statistics in Biological Science)
เฉลี่ย 0.00
ประเภท : วีดีโอการสอน
หมวดหมู่ : ทั่วไป

กอบแก้ว บุญกลาง

กอบแก้ว บุญกลาง

ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator)

336134 รายวิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม

(Data Structure & Algorithm)
เฉลี่ย 0.00
ประเภท : วีดีโอการสอน
หมวดหมู่ :

กอบแก้ว บุญกลาง

กอบแก้ว บุญกลาง

ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator)

004119 รายวิชาการจัดการชีวิต

(Living Management)
เฉลี่ย 0.00
ประเภท : วีดีโอการสอน
หมวดหมู่ : ทั่วไป

กอบแก้ว บุญกลาง

กอบแก้ว บุญกลาง

ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator)

003115 รายวิชาการเรียนรู้ดิจิทัล

(Digital Literacy)
เฉลี่ย 0.00
ประเภท : วีดีโอการสอน
หมวดหมู่ : ทั่วไป

กอบแก้ว บุญกลาง

กอบแก้ว บุญกลาง

ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator)

061214 รายวิชาแหล่งและวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง

(Sources and Method of autonomous learning)
เฉลี่ย 0.00
ประเภท : วีดีโอการสอน
หมวดหมู่ : ทั่วไป

กอบแก้ว บุญกลาง

กอบแก้ว บุญกลาง

ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator)

305101 รายวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

(Human Resource Management)
เฉลี่ย 0.00
ประเภท : วีดีโอการสอน
หมวดหมู่ : ทั่วไป

กอบแก้ว บุญกลาง

กอบแก้ว บุญกลาง

ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator)

รายวิชาโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน

(Logistics and Supply Chain Management)
เฉลี่ย 0.00
ประเภท : วีดีโอการสอน
หมวดหมู่ : ทั่วไป

กอบแก้ว บุญกลาง

กอบแก้ว บุญกลาง

ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator)

004307 รายวิชารู้เท่าทันการลงทุน

(Investment Awareness)
เฉลี่ย 0.00
ประเภท : วีดีโอการสอน
หมวดหมู่ : ทั่วไป

กอบแก้ว บุญกลาง

กอบแก้ว บุญกลาง

ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator)

701524 จิตตปัญญาศึกษาเพื่อชีวิต

(Contemplative Education)
เฉลี่ย 0.00
ประเภท : วีดีโอการสอน
หมวดหมู่ : ทั่วไป

กอบแก้ว บุญกลาง

กอบแก้ว บุญกลาง

ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator)

210111 รายวิชาอักษรจีน

(Chinese Characters)
เฉลี่ย 0.00
ประเภท : วีดีโอการสอน
หมวดหมู่ : ทั่วไป

กอบแก้ว บุญกลาง

กอบแก้ว บุญกลาง

ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator)

577103 รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์

(Technology for Logistic)
เฉลี่ย 0.00
ประเภท : วีดีโอการสอน
หมวดหมู่ : ทั่วไป

กอบแก้ว บุญกลาง

กอบแก้ว บุญกลาง

ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator)

000126 รายวิชาสร้างคน สร้างสังคม

(Man and Society Creation)
เฉลี่ย 0.00
ประเภท : วีดีโอการสอน
หมวดหมู่ : ทั่วไป

กอบแก้ว บุญกลาง

กอบแก้ว บุญกลาง

ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator)

403021 รายวิชาชีวสถิติ

(Biostatistics)
เฉลี่ย 0.00
ประเภท : วีดีโอการสอน
หมวดหมู่ : ทั่วไป

กอบแก้ว บุญกลาง

กอบแก้ว บุญกลาง

ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator)

108212 รายวิชาอักษรเบรลล์เบื้องต้น

(Basic Braill)
เฉลี่ย 0.00
ประเภท : วีดีโอการสอน
หมวดหมู่ : ทั่วไป

กอบแก้ว บุญกลาง

กอบแก้ว บุญกลาง

ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator)

416301 รายวิชาปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น

(Fundamental of Artificial Intelligence)
เฉลี่ย 0.00
ประเภท : วีดีโอการสอน
หมวดหมู่ : ทั่วไป

กอบแก้ว บุญกลาง

กอบแก้ว บุญกลาง

ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator)

000124 รายวิชาความงดงามของความรัก

(The Beauty of Love)
เฉลี่ย 0.00
ประเภท : วีดีโอการสอน
หมวดหมู่ : ทั่วไป

กอบแก้ว บุญกลาง

กอบแก้ว บุญกลาง

ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator)

305102 รายวิชาพฤติกรรมองค์การ

(Organization Behavior)
เฉลี่ย 0.00
ประเภท : วีดีโอการสอน
หมวดหมู่ : ทั่วไป

กอบแก้ว บุญกลาง

กอบแก้ว บุญกลาง

ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator)