บทเรียนออนไลน์ทั้งหมด

รายการบทเรียนออนไลน์ทั้งหมด จำนวน 19 บทเรียน ดังนี้

002315 รายวิชารู้เท่าทันกลโกง

Discovering Frauds and Scams
เฉลี่ย 0.00
หมวดหมู่ : ทั่วไป
รูปแบบการใช้ชีวิตในปัจจุบันมีความหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้บุคคลบางกลุ่มฉกฉวยโอกาสในการแสวงหาผลประโยชน์ การสร้างข่าวปลอมหรือการนำเสนอข้อมูลที่บิดเบือน การเรียนรู้ถึงกลโกง การคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในสังคมหรืออาชญากรรมออนไลน์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามพัฒนาการของสังคม เราต้องเรียนรู้การเอาตัวรอดจากการแสวงหาประโยชน์และเท่าทันต่อกลโกงที่เกิดขึ้นเพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิของตนและเรียกร้องสิทธิของตนเองภายใต้กรอบ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

กอบแก้ว บุญกลาง

กอบแก้ว บุญกลาง

ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator)

404111 รายวิชาเคมีสำหรับครู 1

Chemistry for Teacher I
เฉลี่ย 0.00
หมวดหมู่ : ทั่วไป
ผู้สอน ผศ.ดร.จตุพล จันทร์ทิพย์

กอบแก้ว บุญกลาง

กอบแก้ว บุญกลาง

ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator)

403303 รายวิชาสถิติทางชีววิทยา

Statistics in Biological Science
เฉลี่ย 0.00
หมวดหมู่ : ทั่วไป

กอบแก้ว บุญกลาง

กอบแก้ว บุญกลาง

ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator)

336134 รายวิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม

Data Structure & Algorithm
เฉลี่ย 0.00
หมวดหมู่ :
ผู้สอน ผศ.ดร.กนกมน รุจิรกุล

กอบแก้ว บุญกลาง

กอบแก้ว บุญกลาง

ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator)

004119 รายวิชาการจัดการชีวิต

Living Management
เฉลี่ย 0.00
หมวดหมู่ : ทั่วไป
ผู้สอน อาจารย์นพดล เพิ่มสมบูรณ์ ออกแบบชีวิตและการจัดการชีวิตตนเองด้วยการกำหนดเป้าหมายชีวิตและการทำงาน การจัดการตนเองภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง การมีบุคลิกภาพและทักษะทางสังคมในการทำงาน ที่ดีงาม สามารถจัดการความขัดแย้ง สร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวกับบุคคลรอบข้าง ตลอดจนการใช้ชีวิต อย่างมีความสุขบนพื้นฐานแห่งความพอเพียง

กอบแก้ว บุญกลาง

กอบแก้ว บุญกลาง

ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator)

003115 รายวิชาการเรียนรู้ดิจิทัล

Digital Literacy
เฉลี่ย 0.00
หมวดหมู่ : ทั่วไป
อาจารย์ผู้สอน ผศ.ดร.สายสุนีย์ จับโจร ผศ.เบญจภัค จงหมื่นไวย์ แนวคิดและความสำคัญของการเรียนรู้ดิจิทัล การเลือกใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสาร เพื่อการสืบค้นวิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ครอบคลุมความสามารถ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการใช้ (Use) ด้านความเข้าใจ (Understand) ด้านการสร้างสรรค์ (Create) และด้านการเข้าถึง (Access) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักรู้ถึงจริยธรรม ความมั่นคงปลอดภัยและกฎหมายดิจิทัล

กอบแก้ว บุญกลาง

กอบแก้ว บุญกลาง

ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator)

061214 รายวิชาแหล่งและวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง

Sources and Method of autonomous learning
เฉลี่ย 0.00
หมวดหมู่ : ทั่วไป

กอบแก้ว บุญกลาง

กอบแก้ว บุญกลาง

ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator)

305101 รายวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

Human Resource Management
เฉลี่ย 0.00
หมวดหมู่ : ทั่วไป
หลักการ แนวคิด และกระบวนการการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาและการคัดเลือก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์ กฎหมายคุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ และประกันสังคม การจัดการความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน และนวัตกรรมการจัดการทรัพยากรมนุษย์

กอบแก้ว บุญกลาง

กอบแก้ว บุญกลาง

ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator)

รายวิชาโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน

Logistics and Supply Chain Management
เฉลี่ย 0.00
หมวดหมู่ : ทั่วไป
ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติมา ไชยวงศ์เกียรติ

กอบแก้ว บุญกลาง

กอบแก้ว บุญกลาง

ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator)

004307 รายวิชารู้เท่าทันการลงทุน

Investment Awareness
เฉลี่ย 0.00
หมวดหมู่ : ทั่วไป
อาจารย์ ดร.เพชรรัตน์ สุทธิเทพ คำอธิบายรายวิชา การมีอิสรภาพทางการเงินนั้นสามารถทำให้เราดำเนินชีวิตในรูปแบบที่ต้องการได้ โดยไม่จำเป็นต้องทำงานหรือพึ่งพาคนอื่นในเรื่องการเงิน การนำเงินมาลงทุนมิใช่มีเพียงแค่การฝากเงินไว้กับธนาคารเท่านั้น ยังมีอีกหลากหลายวิธีที่จะสามารถเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินได้ มาเรียนรู้การเลือกรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเองในรูปแบบต่างๆ เช่น การลงทุนในหุ้น การลงทุนในตราสารหนี้ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ การลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล การวางแผนการเงิน

กอบแก้ว บุญกลาง

กอบแก้ว บุญกลาง

ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator)

701524 จิตตปัญญาศึกษาเพื่อชีวิต

Contemplative Education
เฉลี่ย 0.00
หมวดหมู่ : ทั่วไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริรัตน์ นาคิน

กอบแก้ว บุญกลาง

กอบแก้ว บุญกลาง

ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator)

210111 รายวิชาอักษรจีน

Chinese Characters
เฉลี่ย 0.00
หมวดหมู่ : ทั่วไป
อาจารย์ ดร.รุจิรา ศรีสุภา

กอบแก้ว บุญกลาง

กอบแก้ว บุญกลาง

ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator)

577103 รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์

Technology for Logistic
เฉลี่ย 0.00
หมวดหมู่ : ทั่วไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติมา ไชยวงศ์เกียรติ

กอบแก้ว บุญกลาง

กอบแก้ว บุญกลาง

ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator)

000126 รายวิชาสร้างคน สร้างสังคม

Man and Society Creation
เฉลี่ย 0.00
หมวดหมู่ : ทั่วไป
ผู้สอน อาจารย์ชมชนก ธนาวีราภรณ์ ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาตนเองจากการเรียนรู้วิธีใช้เครื่องมือวิเคราะห์ตนเอง เพื่อตระหนักและกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่หลากหลายศาสตร์ มาพัฒนาจุดอ่อนและจุดแข็งของตนเอง รวมทั้งพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เป็นแนวทางปฏิบัติไปสู่การพัฒนาตนเองและสังคม

กอบแก้ว บุญกลาง

กอบแก้ว บุญกลาง

ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator)

403021 รายวิชาชีวสถิติ

Biostatistics
เฉลี่ย 0.00
หมวดหมู่ : ทั่วไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชายฉัตร บุญญาสิทธิ์

กอบแก้ว บุญกลาง

กอบแก้ว บุญกลาง

ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator)

108212 รายวิชาอักษรเบรลล์เบื้องต้น

Basic Braill
เฉลี่ย 0.00
หมวดหมู่ : ทั่วไป
ผู้สอน ดร.ประดับศรี พินธุโท มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กอบแก้ว บุญกลาง

กอบแก้ว บุญกลาง

ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator)

416301 รายวิชาปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น

Fundamental of Artificial Intelligence
เฉลี่ย 0.00
หมวดหมู่ : ทั่วไป
อาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพงษ์ สังข์ศรี หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กอบแก้ว บุญกลาง

กอบแก้ว บุญกลาง

ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator)

000124 รายวิชาความงดงามของความรัก

The Beauty of Love
เฉลี่ย 0.00
หมวดหมู่ : ทั่วไป

กอบแก้ว บุญกลาง

กอบแก้ว บุญกลาง

ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator)

305102 รายวิชาพฤติกรรมองค์การ

Organization Behavior
เฉลี่ย 0.00
หมวดหมู่ : ทั่วไป

กอบแก้ว บุญกลาง

กอบแก้ว บุญกลาง

ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator)