หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด

รายการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด จำนวน 13 บทเรียน ดังนี้

โครงการย่อยที่ 2 การพัฒนาระบบแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินจากฐานข้อมูลจัดทำการเกษตร

(The Development of Land Use Map System from Agricultural Database)
เฉลี่ย 0.00
ประเภท : งานวิจัย
หมวดหมู่ : งานวิจัย

รายงานการวิจัยแนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการหน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

(Guideline for service quality development of NRRU-Ethics in Nakhon Ratchasima Rajabhat University)
เฉลี่ย 0.00
ประเภท : งานวิจัย
หมวดหมู่ : งานวิจัย

กอบแก้ว บุญกลาง

กอบแก้ว บุญกลาง

ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator)

รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมจริยธรรมตามแนวจิตตปัญญาศึกษา

(-)
เฉลี่ย 0.00
ประเภท : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
หมวดหมู่ : การศึกษา

กอบแก้ว บุญกลาง

กอบแก้ว บุญกลาง

ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator)

การสื่อสารเพื่อการพัฒนาสังคม

(-)
เฉลี่ย 0.00
ประเภท : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
หมวดหมู่ : สังคมศาสตร์

กอบแก้ว บุญกลาง

กอบแก้ว บุญกลาง

ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator)

เอกสารประกอบการศึกษารายวิชา609304ชนบทศึกษาทางการแพทย์4สิ่งแวดล้อมและการป้องกันควบคุมโรคในชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(-)
เฉลี่ย 0.00
ประเภท : เอกสารประกอบการสอน
หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

กอบแก้ว บุญกลาง

กอบแก้ว บุญกลาง

ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator)

เอกสารประกอบการศึกษารายวิชา609203ชนบทศึกษาทางการแพทย์ 3

(-)
เฉลี่ย 0.00
ประเภท : เอกสารประกอบการสอน
หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

กอบแก้ว บุญกลาง

กอบแก้ว บุญกลาง

ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator)

เอกสารประกอบการศึกษารายวิชา609101ชุมชนชนบทและสาธารณสุขชนบทภาคตะวันออกเฉีียงเหนือ

(-)
เฉลี่ย 0.00
ประเภท : เอกสารประกอบการสอน
หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

กอบแก้ว บุญกลาง

กอบแก้ว บุญกลาง

ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator)

โคราชศึกษา : Khorat Studies

(Khorat Studies)
เฉลี่ย 0.00
ประเภท : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
หมวดหมู่ : ทั่วไป

กอบแก้ว บุญกลาง

กอบแก้ว บุญกลาง

ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator)

คู่มือปฏิบัติงานการจัดการทรัพยากรสารสนเทศกลุ่มหนังสือภาษาต่างประเทศ

(Collections Information Resource Management )
เฉลี่ย 0.00
ประเภท : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
หมวดหมู่ : ทั่วไป

nataya sirithub

Emtry Group

การพัฒนา Hybrid Mobile Application ด้วย IONIC Framework

(Hybrid Mobile Application by using IONIC Framework)
เฉลี่ย 0.00
ประเภท : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
หมวดหมู่ : การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

MrWichan Thumthong

MrWichan Thumthong

นักเขียนโปรแกรม (Programmer)

การพัฒนาสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตด้วย HTML 5 และ CSS 3

(Internet Information development by using HTML5 and CSS3)
เฉลี่ย 0.00
ประเภท : บทเรียนออนไลน์
หมวดหมู่ : การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

MrWichan Thumthong

MrWichan Thumthong

นักเขียนโปรแกรม (Programmer)