หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด

รายการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด จำนวน 34 บทเรียน ดังนี้

ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการสอนวิชาภาษาไทย โดยใช้สื่อเกมบันไดงูสำหรับ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

(A Study of the Impact of Thai Language Teaching Activities Using Snake-and-Ladder Game for Fourth Grade Students in the Educational Service Area of Chaloem Phra Kiat District, Nakhon Ratchasima)
เฉลี่ย 0.00
ประเภท : งานวิจัย
หมวดหมู่ : งานวิจัย

กอบแก้ว บุญกลาง

กอบแก้ว บุญกลาง

ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator)

การพัฒนาแบบวัดความหมายในชีวิตของนักศึกษา

(Development of College Student Meaning in Life’ Test )
เฉลี่ย 0.00
ประเภท : งานวิจัย
หมวดหมู่ : งานวิจัย

การพัฒนาระบบติดตามผลสัมฤทธิ์การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการงบประมาณผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

(The development of a budget tracking achievement system According to the government budget action plan through the internet network of the Policy and Planning Division Nakhon Ratchasima Rajabhat Unive)
เฉลี่ย 0.00
ประเภท : งานวิจัย
หมวดหมู่ : งานวิจัย

แนวทางการบริหารกองทุนวิสาหกิจชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

(Guidelines for managing community enterprise funds in accordance with the sufficiency economy principles of the organization Tha Chang Subdistrict Administration Chaloem Phrakiat District Nakhon Ratch)
เฉลี่ย 0.00
ประเภท : งานวิจัย
หมวดหมู่ : งานวิจัย

การศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนและอุโบสถวัดหมื่นไวย ตำบลหมื่นไวย อำเภเมือง จังหวัดนครราชสีมา

(The Study of Muenwai community History and Wat Muenwai's Ubosotha in Muenwai District, Amphur Meung, Nakhonratchasima)
เฉลี่ย 0.00
ประเภท : งานวิจัย
หมวดหมู่ : งานวิจัย

ภูมิปัญญาศิลปาชีพขนมจีนโคราช

(Thai wisdom for Supplementary Occupations and Related Techniques of Korat Kanom Chin)
เฉลี่ย 0.00
ประเภท : งานวิจัย
หมวดหมู่ : งานวิจัย

การเตรียมเส้นใยนาโนจากพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ผสมกาวไหมด้วยวิธีการอิเล็กโทรสปินนิ่ง

(Preparation of nanofibers from polyvinyl alcohol mixing silk glue by electrospinning method)
เฉลี่ย 0.00
ประเภท : งานวิจัย
หมวดหมู่ : งานวิจัย

ฐานทรัพยากรพืชท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

(Local Plant Resource of Hindad Subdistrict Administrative Organization under the Royal Project on Plant Conservation)
เฉลี่ย 0.00
ประเภท : งานวิจัย
หมวดหมู่ : งานวิจัย

ออกแบบและพัฒนาเครื่องสีข้าวขนาดเล็กในชุมชนให้สามารถสีข้าวเม่าได้

(Design and development of the small rice mill machinery in the country to make pouned unripe rice)
เฉลี่ย 0.00
ประเภท : งานวิจัย
หมวดหมู่ : งานวิจัย

การศึกษาเรือนพักอาศัยและภูมิปัญญาการสร้างเรือนของกลุ่มคนจันทึก ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

(The Study Houses and Wisdom for Building Houses of Chan Thuek People in Khanong Phra Sub District Pak Chong District Nakhon Ratchasima Province)
เฉลี่ย 0.00
ประเภท : งานวิจัย
หมวดหมู่ : งานวิจัย

การพัฒนาความสามารถด้านการสื่อสารของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

(A Development of Village Health Volunteers' Communication Ability at Muen Vai Tambon Administrative Organization, Mueang District, Nakhon Ratchasima Province)
เฉลี่ย 0.00
ประเภท : งานวิจัย
หมวดหมู่ : งานวิจัย

การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพและสมรรถภาพทางกายด้านการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

(The Development of the Knowledge Enhancement Program for Health and Physical Fitness in Exercising for Seniors in Soengsang District, Nakhon Ratchasima Province)
เฉลี่ย 0.00
ประเภท : งานวิจัย
หมวดหมู่ : งานวิจัย

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ตามแนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน 2560

(Development of Application Program on Mobile Device to Evaluate A Risk of Type 2 Diabetes Mellitus According to the Clinical Practice Guideline for Diabetes 2017)
เฉลี่ย 0.00
ประเภท : งานวิจัย
หมวดหมู่ : งานวิจัย

การศึกษาอัตลักษณ์และภูมิปัญญาการปลูกสร้างเรือนโคราช : กรณีศึกษา บ้านโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

(The Study of identity and wisdom of Korat House: Case study of Khok Krachai village, Khonburi distract, Nakhon Ratchasima Province)
เฉลี่ย 0.00
ประเภท : งานวิจัย
หมวดหมู่ : งานวิจัย

การสร้างรายได้ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบริบทชุมชนบ้านท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

(The Monetization by The Philosophy of Sufficiency Economy. Context of Ban Tha Chang Community Chaloem Phrakiat District Nakhon Ratchasima Province)
เฉลี่ย 0.00
ประเภท : งานวิจัย
หมวดหมู่ : งานวิจัย

รายงานการวิจัยแนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการหน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

(Guideline for service quality development of NRRU-Ethics in Nakhon Ratchasima Rajabhat University)
เฉลี่ย 0.00
ประเภท : งานวิจัย
หมวดหมู่ : งานวิจัย

กอบแก้ว บุญกลาง

กอบแก้ว บุญกลาง

ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator)

รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมจริยธรรมตามแนวจิตตปัญญาศึกษา

(-)
เฉลี่ย 0.00
ประเภท : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
หมวดหมู่ : การศึกษา

กอบแก้ว บุญกลาง

กอบแก้ว บุญกลาง

ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator)

การสื่อสารเพื่อการพัฒนาสังคม

(-)
เฉลี่ย 0.00
ประเภท : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
หมวดหมู่ : สังคมศาสตร์

กอบแก้ว บุญกลาง

กอบแก้ว บุญกลาง

ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator)

เอกสารประกอบการศึกษารายวิชา609304ชนบทศึกษาทางการแพทย์4สิ่งแวดล้อมและการป้องกันควบคุมโรคในชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(-)
เฉลี่ย 0.00
ประเภท : เอกสารประกอบการสอน
หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

กอบแก้ว บุญกลาง

กอบแก้ว บุญกลาง

ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator)

เอกสารประกอบการศึกษารายวิชา609203ชนบทศึกษาทางการแพทย์ 3

(-)
เฉลี่ย 0.00
ประเภท : เอกสารประกอบการสอน
หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

กอบแก้ว บุญกลาง

กอบแก้ว บุญกลาง

ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator)

เอกสารประกอบการศึกษารายวิชา609101ชุมชนชนบทและสาธารณสุขชนบทภาคตะวันออกเฉีียงเหนือ

(-)
เฉลี่ย 0.00
ประเภท : เอกสารประกอบการสอน
หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

กอบแก้ว บุญกลาง

กอบแก้ว บุญกลาง

ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator)

โคราชศึกษา : Khorat Studies

(Khorat Studies)
เฉลี่ย 0.00
ประเภท : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
หมวดหมู่ : ทั่วไป

กอบแก้ว บุญกลาง

กอบแก้ว บุญกลาง

ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator)

คู่มือปฏิบัติงานการจัดการทรัพยากรสารสนเทศกลุ่มหนังสือภาษาต่างประเทศ

(Collections Information Resource Management )
เฉลี่ย 0.00
ประเภท : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
หมวดหมู่ : ทั่วไป

nataya sirithub

Emtry Group

การพัฒนา Hybrid Mobile Application ด้วย IONIC Framework

(Hybrid Mobile Application by using IONIC Framework)
เฉลี่ย 0.00
ประเภท : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
หมวดหมู่ : การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

MrWichan Thumthong

MrWichan Thumthong

นักเขียนโปรแกรม (Programmer)

การพัฒนาสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตด้วย HTML 5 และ CSS 3

(Internet Information development by using HTML5 and CSS3)
เฉลี่ย 0.00
ประเภท : บทเรียนออนไลน์
หมวดหมู่ : การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

MrWichan Thumthong

MrWichan Thumthong

นักเขียนโปรแกรม (Programmer)