หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด

รายการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด จำนวน 1 บทเรียน ดังนี้

รายงานการวิจัยแนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการหน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

(Guideline for service quality development of NRRU-Ethics in Nakhon Ratchasima Rajabhat University)
เฉลี่ย 0.00
ประเภท : งานวิจัย
หมวดหมู่ : งานวิจัย

กอบแก้ว บุญกลาง

กอบแก้ว บุญกลาง

ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator)